ผลสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก
ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนพิมพ์ผิด..โปรดแจ้งให้ศูนย์ฯ ทราบ เพื่อแก่ไข
                                                              รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน นักธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๕๕
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๘ นายอิทธิพล อ๊าตสูงเนิน โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กชายกฤษณะ สระจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กชายจักรกฤษณ์ นอขุนทด โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กชายณัฐพล ฉาวกระโทก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน ศพอ.วัดกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กชายสงคราม มาวขุนทด ศพอ.วัดกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กหญิงดวงฤทัย ทรงจันทึก ศพอ.วัดกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กชายมงคล บัวลี ศพอ.วัดกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กชายนิธิ สินพิทักษ์ โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ถนนคต สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๐ นม ๔๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กหญิงประนอม แสงกลาง โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ถนนคต สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๑ นม ๔๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กชายนิกร ดอนขุนทุด โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ถนนคต สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๒ นม ๔๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กหญิงสุพัตรา คัดทะจันทร์ โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ถนนคต สีคิ้ว นครราชสีมา
   
                                                              รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน นักธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๕๕
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
นม ๔๕๕๕/๖๖๑๘ นายกนกศักดิ์ จงจันทึก โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๗๗ นายประดิษฐ์ ทุมคำ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๗๘ เด็กชายเฉลิมพล โท้จันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๗๙ เด็กชายชาญณรงค์ เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๘๐ เด็กชายทัศนัย ฮาสูงเนิน โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๘๑ เด็กชายนัฐวุฒิ กุนขุดทด โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๘๒ เด็กชายยศพล พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๘๓ เด็กชายศรัญญู เพื่อนพิมาย โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๕๕๕/๖๖๘๔ เด็กชายสิทธิชัย เพชรจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๐ นม ๔๕๕๕/๖๖๘๕ เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนทอง โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๑ นม ๔๕๕๕/๖๖๘๖ เด็กหญิงมาลัย มีสูงเนิน โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๒ นม ๔๕๕๕/๖๖๘๗ เด็กหญิงอักษร โบสูงเนิน โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๓ นม ๔๕๕๕/๖๖๘๘ เด็กชายคณาธิป ทองใบ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๔ นม ๔๕๕๕/๖๖๘๙ เด็กชายณัฎฐภัทร มีสูงเนิน โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๕ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๐ เด็กชายณัฐวุฒิ จุกสีดา โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๖ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๑ เด็กชายธนาดล ไฝจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๗ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๒ เด็กชายธีเทพ รัตนโกสุม โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๑๘ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๓ เด็กชายนันทพงษ์ ดวนจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
๑๙ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๔ เด็กชายสมทวี นามจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๐ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๕ เด็กชายสิทธิพร สมดี โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๑ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๖ เด็กชายสุทธิพร ชุมตรีนอก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๒ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๗ เด็กหญิงกาญจนา อ๊วตจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๓ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๘ เด็กหญิงนัญชิตา บานกลิ่น โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๔ นม ๔๕๕๕/๖๖๙๙ เด็กหญิงพิมพกานต์ หาญละคร โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๕ นม ๔๕๕๕/๖๗๐๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวนจันทึก โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๖ นม ๔๕๕๕/๖๘๒๘ เด็กชายนัฐพงษ์ ยศสูงเนิน โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๗ นม ๔๕๕๕/๖๘๒๙ เด็กชายศรัณยุพงศ์ อัษฏาวุธ โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๘ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๐ เด็กชายจักรพันธ์ ตัสสะสูงเนิน โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๒๙ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๑ เด็กชายนพดล ยัยสันเทียะ โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๐ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๒ เด็กชายชาญณรงค์ ฉาวกระโทก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๑ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๓ เด็กชายสุรศักดิ์ ดวงทะเล โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๒ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๔ เด็กหญิงจิรนันท์ ปล้องจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๓ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๕ เด็กหญิงปรียดา นามเพราะ โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๔ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๕ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๗ เด็กหญิงสุภาพิชญ์ เสนจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๖ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๘ เด็กชายจักรกฤช ตัสสะสูงเนิน โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๗ นม ๔๕๕๕/๖๘๓๙ เด็กชายนครินทร์ เพ็งแจ่ม โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๓๘ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๐ เด็กชายวีระพงษ์ พัดจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
๓๙ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๑ เด็กชายสุริยะ แก้วมูลมุข โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๐ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๒ เด็กหญิงวริทร ปราณี โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๑ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๓ เด็กหญิงศริญา สระจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๒ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๔ เด็กหญิงศิริกัลยา บุญจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๓ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๕ เด็กหญิงสุดารัตน์ สง่าเนตร โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๔ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๖ เด็กหญิงอริสา นิลพุดซา โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๕ นม ๔๕๕๕/๖๘๔๗ เด็กหญิงวรรณวิษา พรจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
๔๖ นม ๔๕๕๕/๖๘๕๓ เด็กหญิงศิริรัตน์ เหล็กสูงเนิน โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
                                                            รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน นักธรรมศึกษาชั้นตรี  ปี  ๕๕
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๔ เด็กหญิงอินทิชา อิ้วจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๕ เด็กชายกีรติ ศรีรักษา โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๖ เด็กชายณัฐวุฒิ อิ้วจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๗ เด็กหญิงเกวลิน จุ้ยโหง โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๘ เด็กหญิงอนงนาฏ ศรีเพ็ชร โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๓๙ เด็กหญิงศิริประภา แซวจันทึก โรงเรียนพรพิทยาคม ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๔๐ เด็กชายวัชรพล พรมบล โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๔๑ เด็กชายอธิคุณ ยอดยงยิ่ง โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
นม ๔๔๕๕/๓๑๔๒ เด็กชายนพพร เรืองจันทึก โรงเรียนบ้านหนองสลักได กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แต่งกระทู้นักธรรมเอก

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ